přeskočit k navigaci »

Lesnická škola

Počet zobrazení: 7006

Kategorie: Významné veřejné stavby

Adresa: Baltazara Neumanna 522/12

 
 
 

Lesnická škola

Postavena v roce 1836 jako městská nemocnice na západní straně v bývalém mezihradebním prostoru s dřevěným ochozem pod městskou hradbou, pravděpodobně podle plánů V. Prökla. V roce 1911 přestavěna J. Pascherem na školní budovu.

Jasně symetricky členěná, krychlová stavba s vysokými, přesně řazenými úzkými okny. Původně zcela bez ozdob, odpovídající pouze klasicistním rozměrům. Při přestavbě zvětšena okna v horním patře a v přízemí na jednotnou výšku s okny v prvním poschodí. Tímto se dosáhlo optimálního provzdušnění a osvětlení místností, tak aby vše odpovídalo požadavkům výrazného reformního stylu architektury školních staveb v období pozdního 19. století. Průčelí zdůrazněna na třech stranách frontispisem a stylizovanou štukovou výzdobou. Výzdoba se vyznačuje plochými rustikálním poli a je vyjádřena raně klasicistními detaily ve slohu pozdního 18. století, zřejmě již ovlivněnými secesí.

(Kunst 1992, 586)

 

Texty

 
 

EJ 1912

Německá lesnická škola v Chebu

Veřejný školní ústav pro vzdělávání úředníků lesních závodů.

Stále citelnější potřeba školy pro lesnický vedoucí personál, popř. školní ústav pro vzdělání úředníků lesnických závodů v Čechách podnítila roku 1894 založený spolek „Němečtí lesníci v Čechách“, dnes „Německý spolek lesníků pro Čechy“ vážně se zabývat takovou lesnickou školou. Po různých vleklých snahách byla konečně z popudu jmenovaného spolku založena kuratoriem Rolnické školy v Chebu ve spojení s ní první německá Lesní škola v Čechách.

Výuka na tomto vyučovacím ústavu byla od začátku plánovaná jako dvouletý kurs. Tento plán ztroskotal na nedostatečných prostorách a nedostatku peněz. Škola byla otevřena 1. října 1899. Už po roce byla od Lesní školy oddělena Lesnická škola. Vedení však zůstalo v rukou ředitele této rolnické školy.

Lesnická škola měla od začátku potíže s umístěním. Když byla oddělena od Rolnické školy a po zrušení internátu na dvoře v Dolnicích přeložena do Chebu, byla nejdříve umístšna v jednom hotelu. Roku 1902 se zcela  osamostatnila a přesídlila do suterénu městské školní budovy Rudolfinum. Umístění bylo jen prozatímní, protože místnosti byly zcela nedostatečné a nevhodné.

Také udržení školy naráželo na mnohé překážky. Byly to různé osobní vztahy, které vyvolávaly třenice, jež byly vůči nové škole přímo nepřátelské a ve spojení s nevyřešenými otázkami vhodných prostor téměř vedly k přeložení Lesnické školy do jiného města v Čechách. Poměry v Lesnické škole se staly tak neudržitelné, že se nedalo myslet na vývoj školy, dokonce její existence byla ohrožena. Kuratorium se konečně rozhodlo k rozhodujícímu kroku, ke změně ve vedení školy, a povolalo roku 1907 tehdejšího profesora na Lesnickém školním ústavu ve Weisswasseru dr. Richarda Grieba na ředitelské místo.

Pod vedením nového ředitele nastalo brzy potěšitelné zlepšení. Reorganizace Lesnické školy na školní ústav s dvouletým kursem byla zahájena a již zahájením školního roku 1908/1909 se souhlasem c.k. Ministerstva orby (podle výnosu z 16. října 1908, č. 34 725) provedena. Název školy byl změněn hned na podzim 1907 na úřední označení Německá lesnická škola v Chebu. Tuto změnu názvu potvrdilo Ministerstvo orby výnosem z 20. dubna 1908, č. 49 226. Žádost o udělení práva veřejné instituce, kterou minulé vedení zanedbalo, nové ředitelství podalo a této žádosti bylo výnosem ze 7. dubna 1908 č. 12 795 Ministerstvem orby vyhověno. Je třeba zmínit, že tato proměna Lesnické školy ve školní ústav s dvouletým kursem bylo trnem v oku neoprávněným, nepřejícným živlům, které v tom viděly nebezpečí pro školy pro vzdělávání lesnických správních úředníků. Jejich útoky zůstaly však naprosto bez úspěchu a vůbec neohrozily další vývoj Lesnické školy s  dvouletým kursem. Nová škola naopak oživla a našla uznání také u c. k. Ministerstva orby, které nejenže zdvojnásobilo státní dotaci, nýbrž povolilo též nemalý mimořádný státní příspěvek pro vybavení školy.

Stále však zůstávala nevyřešena otázka umístění školy. Bez jejího vyřešení nemohla probíhat dokonalá výuka. Nový ředitel byl ale také v tomto směru neúnavný a po dlouhém snažení se mu nakonec podařilo otázku umístění školy vyřešit k všeobecné spokojenosti. Na podzim 1911 přesídlila Lesnická škola do nového domova, jehož podobu ukazuje vedlejší obrázek. Školní ústav teď má bezvadně vybavenou školu, jejíž prostory plně vyhovují současnému vyučovacímu provozu.

Tento krásný úspěch by však nebyl možný, kdyby město Cheb nevyšlo všemožně vstříc potřebám školy a kdyby c. k. Ministerstvo orby znovu nevěnovalo značný příspěvek na stavební náklady. A tak se nalézá Lesnická škola, která po deset prvních let své existence musela bojovat s nepříjemnostmi všeho druhu, vyvolanými vnitřními i vnějšími nepřáteli, je teď za osvědčeného vedení současného ředitele dr. Richarda Grieba ve stavu klidného vývoje a doufá, že bude sloužit nejen zájmům majitelů lesů, nýbrž též úředníkům správy lesů nejlépe tím, že zdatný, a dobře užitečný revírní personál, který pomůže blahu lesů a lesnímu hospodářství v Čechách.

(EJ 1912,305-8)

 
 

Eger 1931

Městská lesnická škola

Roku 1899 byla z popudu Spolku německých lesníků v Čechách s ohledem na citlivý nedostatek školených odborníků na ochranu lesa a technickou pomocnou službu otevřena v Chebu Německá lesní škola a připojena k zemědělské škole. Avšak již v roce 1900 byla od ní prostorově oddělena a přeložena do města (2 místnosti v hotelu Stephan, dnes Lidový dům), v dubnu 1902 stala se samostatným ústavem a téhož roku jí byly přiděleny 2 místnosti v Rudolfinu. Roku 1907 byla přejmenována na Německou lesnickou školu. Od ročníku 1908/09 byla dvoutřídní a jako taková do 1924 vychovávala prvotřídní lesnické úředníky (lesníky, revírníky apod.). Roku 1911 dostala škola novou důstojnou budovu v bývalé přestavěné nemocnici na náměstí Balthasara Neumanna, o kterou se dělí s pokračovací školou a pomocnou školou. Roku 1920 ji celou převzala městská správa, 1923 státním nařízením znovu dostala jméno Městská lesnická škola.

Návštěvnost Německé lesnické školy byla vždy výborná, ve školním roce 1918/19 měla 74 žáků, v samotném roce 1916/17 41 posluchačů, kteří byli dobře přijati jak do soukromých, tak i státních služeb. Od 1924 klesá neustále počet návštěvníků jednoroční lesnické školy. V tomto roce to bylo ještě 28, pak roku 1925 se snížil počet na 10 a v roce 1930 na 8. Byl to důsledek přeměny školy na jednoroční ústav. Roku 1930/31 navštěvuje školu 14 žáků. Sbírka učebních pomůcek čítá 1002 inventárních čísel, učitelská knihovna má 3608 a žákovská knihovna 231 svazků.

V letech 1916 a 1917 bylo uspořádáno na přání vlády více lesnických vyučovacích kursů pro válečné poškozence a 1921 – 1923 proběhly ve škole tři roční kursy pro lesnické praktikanty (tzv. myslivecké kursy). Jako Německá lesnická škola se škola zúčastnila  zemské výstavy v Chomutově 1913 a 2. německé zemědělské a lesnické výstavy v Chebu v roce 1923 a pokaždé jí byl přiznán diplom za vynikající výsledky.

Snahy města přeměnit školu na vyšší lesnický ústav ztroskotaly bohužel na odporu příslušných vládních míst.

(Eger 1931,98-9)

 

 

Budova slouží dodnes jako škola.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Baltazara Neumanna 522/12

 

Obrázky

Lesnická škola. Celkový pohled od SV. J. Strasser 1911

Lesnická škola. Celkový pohled od SV. J. Strasser 1911

Lesnická škola. Pohled z východu. J. Strasser 1911

Lesnická škola. Pohled z východu. J. Strasser 1911

Lesnická škola. Průčelí. J. Strasser 1911

Lesnická škola. Průčelí. J. Strasser 1911

 
Lesnická škola. Ředitelna s knihovnou. 1924

Lesnická škola. Ředitelna s knihovnou. 1924

Lesnická škola. Učebna č.1. 1924

Lesnická škola. Učebna č.1. 1924

Lesnická škola. Žáci při zahradní výuce. 1924

Lesnická škola. Žáci při zahradní výuce. 1924

 
Lesnická škola. Hala se schodištěm. 1924

Lesnická škola. Hala se schodištěm. 1924

Lesnická škola. Kabinet zoologie. 1924

Lesnická škola. Kabinet zoologie. 1924

Lesnická škola. Letecký pohled 1999

Lesnická škola. Letecký pohled 1999

 
 Lesnická škola 2013

Lesnická škola 2013

 Lesnická škola 2013

Lesnická škola 2013

 Lesnická škola 2013

Lesnická škola 2013

 
 Lesnická škola 2013

Lesnická škola 2013

 Lesnická škola 2013

Lesnická škola 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.