přeskočit k navigaci »

Kasárna u Mostní brány

Počet zobrazení: 9999

Kategorie: Významné veřejné stavby

Adresa: Havlíčkova

 
 
 

Kasárna u Mostní brány

Již kolem roku 1900 byla stará pěchotní kasárna na Kasárním náměstí v tak dezolátním stavu, že mužstvo muselo být provizorně ubytováno v nouzových dřevěných ubikacích za městem. V roce 1909 bylo konečně rozhodnuto postavit nová pěchotní kasárna. Město zakoupilo pozemek pod Zlatým vrchem a v prosinci 1912 byly zahájeny stavební práce. Po jejich dokončení v roce 1914 se kasárna stala sídlem 73. regimentu. Po roce 1918 zde byl umístěn 5. prapor hraničních myslivců. Kasárna byla opuštěna po roce 1990. Dvanáctiletá správa vojenskou ubytovací službou a převod kasáren na město Cheb v roce 2002 s blokací, bez možnosti využívat kasárna dalších 10 let k obchodním účelům, proměnily kasárna v ruinu. Zajímavý soubor budov s neorokokovou fasádou pod Zlatým vrchem tak brzy zmizí z obrazu města.

(bh)

 

Texty

 
 

EJ 1914

Kasárna u Mostní brány

Přípravné práce pro nová kasárna

Dne 15. prosince 1909 došlo do úřadu starosty v Chebu psaní c. k. sborového velitelství v Praze se sdělením, že c. k. říšské ministerstvo války schvaluje zrušení dosavadních erárních kasáren a vstupuje v jednání s městem Chebem ohledně stavby náhradního objektu na základě ubytovacího zákona. Tento přípis předložil starosta obecnímu výboru na jeho zasedání ještě tentýž den.

Na zasedání obecního výboru dne 10. ledna 1910 byl projednán návrh pana starosty, že město Cheb je v zásadě připraveno náhradou za erární pěchotní kasárna v Chebu postavit požadovaná kasárna první kategorie. S ohledem na přípis c. k. sborového velitelství bylo vydáno právně závazné prohlášení, že město Cheb je připraveno za poskytnutí náhrady podle zákonného tarifu na základě ubytovacího zákona postavit kasárna první kategorie pro vojáky, kteř jsou v současnosti ubytováni v erárních pěchotních kasárnách, a to nejenom pro jeden prapor, nýbrž - jestliže nebude do Chebu přeložen celý pluk - také pro druhý prapor, když bude povoleno jeho přeložení do Chebu. Městský stavební úřad byl pověřen obstarat stavební parcelu pro kasárna, na které by bylo možno postavit budovu pro celý pluk pěchoty. Dále měl stavební úřad vypracovat rozpočet výdajů na taková kasárna.

Nakonec se ukázalo, že nelze doufat, že by Cheb získal celý pluk nebo i jen druhý prapor. Na zasedání obecního výboru 22. června 1910 byla tato skutečnost sdělena členům výboru a bylo usneseno požádat c. k. 8 sborové velitelství, aby byla utvořena společná komise, která by vypracovala stavební program. Současně byl stavební úřad pověřen, aby s ohledem na změnu ve výstavbě kasáren zahájil s majiteli pozemků jednání o pdmníkách prodeje svých pozemků pro stavbu kasáren.

Nyní byl vypracován stavební program a obecní výbor udělil svolení ke stavbě. Pro chebskou obec nastala těžká volba staveniště. Bylo usneseno vypsat jistý druh nabídky a zasedání obecního výboru ji 5. srpna 1910 projednalo. Muselo se rozhodnout, budou-li stát kasárna v dolní či horní části Chebu. Pro dolní část města svědčila skutečnost, že stará kasárna už v dolní části stála a budou-li přeložena do horní části, bude tím dolní část poškozena. Také bylo třeba se obávat, že budou-li nová kasárna v horní části postavena na periférii, odvedou možná z města veškerou dopravu. Z tohoto důvodu bylo usneseno navrhnout c. k. sborovému velitelství v Praze postavit kasárna na pozemcích pana Ferdinanda Böhma "U zámečku" na rohu Ašské a Komorní ulice.

V polovině října 1910 sdělilo c. k. říšské ministerstvo války, že navržené staveniště vyhovuje a že byl přijat návrh města Chebu postavit nová kasárna pro pěchotu. Obecní výbor se usnesl na schůzi dne 29. října 1910 postavit kasárna pro ubytování praporu c. k. pěšího pluku č. 73 na pozemku pana Ferdinanda Böhma zapsaném v chebské knihovní složce Z 771 sestávajícím z nemovitosti čp. 61 a stavebních parcel kat. č. 374, 378, 379, 588, 590, 593, 594, 595 a 2296/12. Celková cena dohodnutá s prodávajícím byla 110 000 korun. Pozemek koupilo město Cheb s dodatkem, že se stává majitelem od 1. listopadu 1910 a že kupní cena bude zaplacena ze zápůjčky. Vypsané parcely měří celkem 37 188 m2. Necháme-li mimo zřetel stavby na stavební parcele č. 930 (jednopatrová obytná budova, stodola a obytný dům), stál čtvereční metr pozemku kolem 3 korun.

Léta 1911 a 1912 byla využita k vypracování podrobných stavebních programů, zhotovení stavebních a nivelizačních plánů, návrhů rozpočtů nákladů a k získání povolení programu a plánů c. k. vojenskými úřady.

Toto povolení přišlo koncem roku 1912 a hned bylo přistoupeno k přípravě staveniště a práce byly zahájeny 13. prosince 1912.

Nová kasárna

Aby bylo vyhověno všem požadavkům stavebního programu z 21. prosince 1911, musely být provedeny objemné úpravy terénu, který byl svým  vertikálním členěním  nevhodný. Podle plánované detailní úpravy terénu a vypracování odpovídající nivelace bylo zjištěno, že na staveništi musejí být zřízeny čtyři horizonty.

Dolní menší horizont byl vybrán ke zřízení předzahrádky ke vchodu do budovy, která byla plánována do druhého horizontu. Tento první horizont leží ve své střední části asi 0,70 metrů, druhý horizont 3,40 metru nad Ašskou ulicí. Tyto horizonty budou postaveny jako volné schodiště z umělého kamene od přední vstupní brány na Ašské ulici.

Nástupní prostor, jehož plocha měla být kolem 6 000 m2, byl přeložen na třetí horizont ležící 10,20 m nad Ašskou ulicí. Druhý a třetí horizont bude zpřístupněn hlavní příjezdní rampou od hlavní brány na Ašské silnici. Jednak hlavní příjezdní rampou vzdálenou 35 metrů od brány a dvěma dalšími příjezdními rampami od jihozápadu a severovýchodu. Tyto rampy mají nejvyšší stoupání 78%. Volné schodiště s dvěma rameny a odpočívadlem směrem hlavní rampy je projektováno a je určeno k výstupu na třetí horizont k nástupní ploše.

Konečně čtvrtý horizont, na němž bude stát hlavní budova pro mužstvo, leží 14,40 m nad Františkolázeňskou ulicí. Je umístěn z jedné strany mezi oběma příjezdními rampami a z druhé strany volným schodištěm, které je postaveno ve střední ose budovy od nástupní plochy. Na tomto horizontu je na jeho jihozápadní straně, vzdálené 20 m od hlavní budovy stáj a vozovna kulometů.

Na této straně je postavena další rampa ze čtvrtého horizontu do Spittelhofgasse, která však prozatím ještě neslouží provozu. Čtvrtý horizont je široký 40,20 m. Protože se zařezává hluboko do terénu, vznikl na jeho zadní stěně svah o největší výšce 4 metry a nejnižší 1,50 m.

Část stavebního terénu napravo od hlavní rampy, na níž stojí starý "Zámeček", z kterého bude důstojnický klub, byla terasovitě připojena na Ašskou ulici. Tento díl, jehož plocha měří asi 2 600 m2, je určen jako zahrada pro důstojnický klub a podle toho byla také zařízena.

Zbylý terén nad svahem čtvrtého horizontu o přibližné výměře asi 12 800 m2 bude prozatím pronajat zásobovací správě k pěstování zeleniny a ohraničen jednoduchým dřevěným plotem.

Vytvořením pátého horizontu může být kdykoli získáno místo pro další budovy.

Podél Ašské ulice byl podél stavební linie kasárního komplexu postaven plot ze železných mříží na betonovém podstavci. V prostřední ose kasárního komplexu byla vybudována příjezdní brána s 5 metrů širokou železnou hlavní branou a dvěma vstupními dveřmi širokými 1,50 m. Dveře napravo od hlavní brány vedou přímo do důstojnického klubu, k němuž vedou dvě ramena schodů.

Na ulici k Libé je kasární komplex uzavřen zdí. Tato zeď má sloužit jako obranná zeď a má odpovídající dimenze.

Podél Ašské ulice je udělán dva metry široký asfaltový chodník a na silnici k Libé taktéž dva metry široký chodník, ale dlážděný žulovými kostkami.

Nemalým úkolem bylo odvodnění kasáren, a proto bylo spojeno s velkou námahou a nemalými náklady. Odvodnění celého pozemku, který měří 37 188 m2, mohlo být směrováno jen do Ašské ulice, v které byl od stavby sirotčince hlavní kanál. Proto byl ve střední ose kasáren postaven hlavní kanál z betonu (50/75 cm), jehož dno terasovitě ustupuje. Tento kanál je dlouhý 160 metrů. K odvodnění druhého horizontu byl postaven pobočný kanál proti jihozápadu. Má rozměr 40/60 cm, je 55 m dlouhý a ústí do hlavního kanálu. Na odvodnění třetího horizontu, který má jako ostatní horizonty spád 50 procent, byla 1,5 m od svahu zhotovena 1 m široká dlážděná plochá stružka, která vede svahem a ústí dole pod ním do žlábku z kamenů a betonu. Čtvrtý horizont je odvodněn betonovým kanálem vedoucím po celé délce tohoto horizontu (40/60 cm). Je 170 metrů dlouhý, má spád 25 procent zleva doprava a končí v hlavním kanálu. Pozemky čtvrtého horizontu nahoře a vzadu odvodňuje otevřený příkop, který jednak ústí šachtami do hlavního kanálu a jednak směřuje do ulice do Libé.

Budovy nových kasáren

Teď můžeme pojednat v krátkosti o jednotlivých stavbách kasáren. Jsou to tyto budovy:

a) vstupní budova

b) budova mužstva

c) důstojnický klub

d) stáj a vozovna kulometů

 

Vstupní budova

Stojí vlevo od hlavní příjezdní rampy na druhém horizontu. Je jednoposchoďová o prostředním a dvou postranních křídlech, schodech a klosetu.

Přední průčelí měří 39,70 m, postranní čela každé 16,20 m. Zastavěná plocha je 398,75 m2. Průčelí podél ulice je celé podsklepené. V přízemí je 6 vchodů, a sice hlavní vchod v průčelí, po jednom v postranních čelech a tři vzadu. Hlavní vchod směřuje napravo do důstojnického inspekčního pokoje a k poddůstojnickým bytům v prvním poschodí. U vchodu na severní čelní straně je otevřená veranda dřevěné konstrukce. Je určena pro stráže. Z verandy se dostaneme nejdříve do předsíně a odtud do strážnice mužstva. Z ní vedou dveře do chodby k vězení. Na straně ulice jsou 2 společná vězení, v křídle 4 místnosti pro jednotlivce. Poslední jsou velká 8 až 9 m2, 3 m vysoká a všechna se dají zatemnit. Na jednom konci podélné chodby je záchod. Je v něm jeden pisoár a 1 záchod pro stráž a vězně.

Od vchodu na jižní čelní straně se dostaneme k bytům poddůstojníků v přízemí. Tvoří je: 1 pokoj, 1 kuchyně, 1 vytápěný předpokoj, 1 spižírna, 1 kloset. Zadním vchodem jižního čelního křídla přijdeme do vězení pro poddůstojníky a šikovatele s odděleným záchodem.

Vchod mezi jižním čelním křídlem a schodištěm umožní dojít k oběma pokojům pro lehce nemocné mužstvo.

V prvním poschodí je pět bytů pro poddůstojníky. V každém je pokoj, kuchyně a vytápěný předpokoj. Jeden z těchto bytů má přidělenu spižírnu a vlastní kloset. Ke každému z ostatních 4 bytů patří vlastní kloset. Na straně ve dvoře jsou 2 otevřené balkony. Každý je 6,32 m dlouhý.

Střecha má tvar mansardy; je opatřena věžním přístavkem. Na něm jsou hodiny se 4 ciferníky. Všechny stropy vstupní budovy jsou ze železobetonu s rovnou spodní vrstvou.

Budova mužstva

Je postavena na čtvrtém horizontu a přední čelo leží asi 7 m za předním okrajem svahu. Střed budovy byl položen do střední hlavní osy.

Budova pro mužstvo je dlouhá 141,30 m. Tvoří ji střední křídlo, dvě postranní křídla a dva čelní trakty. Střední křídlo je 46 m dlouhé a 17 m hluboké. Každé postranní čelo měří 32,70 m po délce a 10,60 m je jeho hloubka. Každý čelní trakt je dlouhý 14,95 m a hluboký 23,55 m. Zastavěná plocha 2198,60 m2.

Budova pro mužstvo má jedno patro. S výjimkou jižního křídla je celá podsklepena.

Sklepní podlaží sahá 1,80 m nad horizont a je opatřeno železobetonovým stropem. Na přední straně jsou, směrem od jihu na sever, následující prostory: 1 sklad postelí, 1 sklad brambor, 1 sklad mouky, 1 sklad zařízení, 1 sklad konzerv, 1 zbrojířská dílna, 1 sklep na palivo pro tyto dílny, 1 místnost pro výstroj, 1 sprcha, 1 kotelna, 1 dílna pro správu vojenské budovy, 1 sál pro tělocvik a šerm, schody k tělocvičně. Pro klub poddůstojníků: 1 kuchyně, 1 předpokoj, 1 knihovna a 1 jídelna. Pro společenský život: 1 hostinský lokál pro poddůstojníky, 1 hostinský lokál pro mužstvo, 1 kuchyně, 2 pokoje, 1 spíž a 1 sklep. Dále 4 velké sklepy.

Na zadní straně se ve stejném směru jsou tyto místnosti: 1 světelná šachta, 1 záchod s předsíňkou, 1 sklep na palivo pro 13. a 14. rotu, 1 světlík, 1 sklep na uhlí pro 15. rotu, 1 sklep na uhlí pro 16. rotu, schody do sklepa, 1 sklep na uhlí, 1 sklep na uhlí pro kanceláře, 1 světlík, 1 sklep na uhlí pro poddůstojnický klub, záchod s předsíní a 1 světelná šachta.

Přízemí, které má ve střední ose hlavní vchod, má na předním čele následující místnosti, počítáno od jihu na sever: 1 pokoj pro mužstvo pro 21 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 13 mužů, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob; k těmto 3 pokojům pro mužstvo patří umývárna o rozměru 35 m2; pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 pokoj pro šarže pro 2 osoby, 1 pokoj pro poddůstojníky pro 2 muže, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob, 1 pokoj pro poddůstojníka, 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 pokoj pro štábní šikovatele, 1 pokoj pro četaře oddělení kulometů, 1 pokoj pro poddůstojníky pro zbrojíře, 1 pokoj pro mužstvo pro 15 osob, 1 vstupní síň, 1 kancelář pro správce vojenských budov, 1 předpokoj, 1 pokoj rotního adjutanta, 1 pokoj pro 2 praporčíky, 1 pokoj pro 2 praporčíky, 1 poddůstojnický pokoj pro 2 štábní šikovatele, 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 služební pokoj, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob, 1 pokoj pro 2 četaře, 1 pokoj pro 2 šarže, 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 21 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 13 osob. Těmto posledním třem pokojům pro mužstvo patří 35 m2 velká umývárna.

Vzadu stejným směrem se nalézá: 1 záchod s předsíní, 1 kuchyně mužstva, 1 umývárna, 1 pokoj poddůstojníka pro praporního trubače a sanitáře, 1 pokoj profesionisty, 1 umývárna, 1 kuchyně pro mužstvo, 1 záchod s předsíní.

V prvním patře, směrem od jihu na sever, je na přední straně: 1 pokoj pro mužstvo pro 21 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 13 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob. K těmto pokojům patří umývárna o rozměru 35 m2. Dále je 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 pokoj pro šarže, 1 pokoj pro 2 poddůstojníky, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob, 1 pokoj pro poddůstojníka ve službě, 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 7 osob, 1 pokoj pro 2 poddůstojníky, 1 pokoj pro vzdělávání poddůstojníků 73 m2 velký, 1 pokoj pro mužstvo specialistů 4 osoby, 1 pokoj pro mužstvo specialistů 3 osoby, 1 pokoj pro mužstvo specialistů 3 osoby, 1 pokoj pro mužstvo specialistů 4 osoby, 1 služební pokoj pro specialisty, 1 pokoj pro mužstvo pro 8 osob (oddělení dělníků), 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 služební pokoj pro nižší oddíl, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob, 1 pokoj pro 2 šarže, 1 pokoj pro 2 šarže, 1 pokoj pro mužstvo pro 6 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 19 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 21 osob, 1 pokoj pro mužstvo pro 13 osob. Pro tři posledně jmenované pokoje pro mužstvo je přidělena umývárna o rozměru 35 m2.

Na zadní straně se nalézají tyto místnosti: 1 záchod s předsíní, 1 kuchyně pro mužstvo, 1 umývárna, 1 pokoj profesionistů, schody na půdu, 1 sklad dolního oddílu pro kádr, 1 pokoj profesionisty, 1 kuchyně mužstva, 1 záchod.

Na půdě, která je rozdělena 4 požárními zdmi se železnými dveřmi, se nacházejí v zadní straně čtyři stejně velké sklady dolního oddělení.

Protože je budova mužstva velmi dlouhá, musela být stavbě střechy věnována zvláštní pozornost, aby budova měla pěkný celkový vzhled.

Stropy budovy mužstva jsou vesměs zhotoveny ze železobetonu s horizontální spodní vrstvou. Chodby jsou široké 2,70 m a jsou dlážděny šamotovými dlaždicemi. Pokoje jsou vysoké 3 m, mají měkkou podlahu, dvojitá okna, jednokřídlové dveře a železná kamna. Koupelna, kuchyně a záchody mají podlahy z terasa. Ve všech místnostech je elektrické světlo. Venkovní osvětlení je rovněž elektrické.

Budova důstojnického klubu

Budova "Zámeček" nacházející se na pozemku kasáren byl vlastně obytný dům. Je to vznešená stavba. Byla ušetřena před zbořením a město ji věnovalo důstojnickému klubu. Zaplacená náhrada za tuto stavbu je daleko za skutečnou cenou nájemného. Zde přinesla městská obec velkou oběť. Chtěla, aby důstojnický klub měl sídlo v reprezentační budově.

Budova důstojnického klubu je poschoďová, 21 m dlouhá a 12,9 m hluboká. Její zastavěná plocha měří 270,90 m2. Jen část tohoto domu je podsklepena. V přízemí je od vstupní síně nalevo umístěna jídelna, 1 kuchyně, 1 místnost pro příbory, nádobí a jejich mytí, 1 klozet a záchod pro muže, napravo 1 místnost pro ordonanc, 1 zásobárna, 1 pokoj pro kuchařku, komora pro nářadí.

V prvním poschodí je chodba, 1 předsíň s výtahem na jídlo, 1 vedlejší pokoj, jedna větší jídelna s lodžií, 1 menší jídelna, 1 knihovna, 2 klozety, 1 záchod pro muže a 1 umývárna.

Fasády této budovy byly upraveny v souladu s budovou nových kasáren.

Vnitřní úprava vstupní místnosti a schodiště, chodby a místnosti v prvním patře je jednoduchá z ušlechtilé štukové omítky. Dveře a okna jsou bíle lakovány. Tyto místnosti, většinou s parketovou podlahou, tvoří vznešený domov důstojníků domácího pluku.

Pozemek jižně a východně od důstojnického klubu slouží jako zahrada. Před domem slouží k příjezdu rondel posypaný pískem. Ve střední ose budovy je ve vzdálenosti 15 metrů postaven malý bazén, kde se shromažďuje všechna voda z kasárenského komplexu a pak odtud vytéká.

Stáje a vozovna pro kulomety

Budova je umístěna rovněž na 4. horizontu jižně od budovy mužstva a je od ní vzdálená 20 m. Tvoří ji představba dlouhá 10,38 m a 6,25 m hluboká. V ní je umístěna vozovna pro kulomety. Na tuto představbu navazuje stáj. Je 12,90 m dlouhá, 10,38 m široká a 4 m vysoká. Ve stáji je místo pro 14 koní.

Stropy vozovny a stáje jsou železobetonové. Na zadní straně stáje jsou železné schody vedoucí na půdu. Stáj je osvětlena železnými vyklápěcími okny ve výši 3 m. Ventilaci obstarávají kromě toho 2 plechové komíny sahající až nad hřeben střechy. Je zde instalováno elektrické světlo. Na obou podélných stranách stáje jsou další přístavby 12,9 m dlouhé, 3,30 m široké a 2,70 m vysoké. Je na nich dobře izolovaná železobetonová střecha. Prostor těchto přístaveb se používá jako čisticí komory, místnost pro sedla, oves, seno a slámu.

Před stájí je uděláno betonové napajedlo pro koně. K ukládání hnoje bylo zřízeno vzadu zděné a kryté hnojiště. Zastavěná plocha stáje měří 283,86 m2. Volná místa u kasárenských budov jsou jednoduše posypána pískem a štěrkem, pokud se po nich nejezdí. Všechny příjezdové cesty mají tvrdý podklad a jsou vyštěrkovány.

 

Plány pro budovy kasáren vypracoval stavební adjunkt pan Karl Jatzik pod vedenmí městského stavebního rady pana civilního inženýra Josefa Paschera na městském stavebním úřadě v Chebu. Náčrty poslal pan inženýr hejtman Karl Schmid z vojenského stavebního ředitelství c. k. 8. sboru v Praze. Jmenovaný pán se velmi zasloužil o stavbu kasáren.

Na stavební práce dozíral c. k. vojenský ředitel pan plukovník von Raudnitz a dvakrát jeho excelence velící generál 8. sboru svobodný pán von Giesl.

Stavbu vedli městský stavební rada pan civilní inženýr Josef Pascher a jeho adjunkt pan Karl Jatzik. Musíme spravedlivě uznat, že náš stavební úřad právě při této stavbě za komplikovaných a přísných požadavků vojenských úřadů a nepříznivého umístění staveniště byl postaven před těžký úkol a že se jej skvěle zhostil.

Zednické, kamenické a tesařské práce obstaral stavitel pan Franz Kraus v Chebu v úkolové práci. Všechny budovy pokryla taškami firma Müller. Klempířské práce u vchodové budovy a stáje zhotovil pan A. Benker v Chebu, u hlavní budovy a důstojnického klubu pan Anton Frisch. Všechny železobetonářské práce a betonové obklady dodala firma N. Rella & synovec, Vídeň. Terazzové podlahy a volné schodiště zhotovila firma Pöllmann & Wunderlich v Chebu, truhlářské práce u vchodové budovy jsou od chebských truhlářů pánů Bergauera a Stadlera, truhlářské práce u budovy mužstva od chebských truhlářských mistrů Biedermanna a Standfesta, truhlářské práce v důstojnickém klubu od chebského truhlářského mistra pana Bergauera a ty ve stáji zhotovil pan Schäck v Chebu. Natěračské práce jsou od pana Ferdinanda Wernera v Chebu, sklenářské práce s výjimkou oněch v důstojnickém klubu, kterými byl pověřen pan Karl Ertl, provedl pan Josef Netsch. Železné stavební části jsou od zdejší firmy Karl Ernst, kování zhotovily firmy Mühlhaus, Wilhelm, Kreuzer, Stingl, Glaser, Braun & Maier, bleskovody Martin Mühlhaus. Kamnářské práce dodaly firmy Georg Kummerer, Josef Mayerl, Hausenblaß & Hartmuth, malířské pan Scheitler. Železná kamna dodala firma Heim ve Vídni. Všechny zemní práce a planýrování jakož i úklid zajistilo město. Zahradnické práce projektoval a provedl pan Albert Krader, umělecký zahradník v Chebu. Celou instalaci vodovodu provedla městská vodárna, elektroinstalaci chebská elektrárna. Instalaci koupelny se sprchami provedla firma Anton Frisch v Chebu z příkazu ředitelství vojenských staveb v Praze.

Nová kasárna na Mostním předměstí v Chebu jsou podle výroku pana vojenského ředitele staveb plukovníka von Raudnitze jedny z nejhezčích v Rakousku a jsou novou pozoruhodností města. A tak kéž nová kasárna postavená za velké oběti slouží vždycky k blahu zdejšího pluku a obyvatelům města Chebu.

(EJ 1914,268-81)

 

Stavba dnes již neexistuje.

 

Kontaktní údaje

Adresa: Havlíčkova

 

Obrázky

Kasárna u Mostní brány. Novostavba dolní budovy. F. Weigand 1914

Kasárna u Mostní brány. Novostavba dolní budovy. F. Weigand 1914

Kasárna u Mostní brány. Novostavba hlavní budovy. 1914

Kasárna u Mostní brány. Novostavba hlavní budovy. 1914

Kasárna u Mostní brány. Hlavní budova v roce 2002

Kasárna u Mostní brány. Hlavní budova v roce 2002

 
Kasárna u Mostní brány. Hlavní budova (zadní trakt) v roce 2002

Kasárna u Mostní brány. Hlavní budova (zadní trakt) v roce 2002

Kasárna u Mostní brány. Situační plán. 1924

Kasárna u Mostní brány. Situační plán. 1924

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 
 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 
 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 
 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 
Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 
Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

Kasárna u Mostní brány 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.