přeskočit k navigaci »

Rekonstrukce hradu

Počet zobrazení: 10092

Kategorie: Chebský hrad

Adresa: Dobrovského 21

 
 
 

Rekonstrukce.

Na chebském hradě se v posledních několika letech provádí rozsáhlejší opravné práce zasahující namnoze stavební podstatu původních konstrukcí. Tím je usnadněno provádění souběžných průzkumných prací a umožněno hodnocení vlivu údržbových prací na vlastní konstrukce památkových objektů. Vyhodnocením tohoto stavebního a historického průzkumu a průběhu vlastních oprav, přestože jsou prováděny pod zvýšeným dohledem památkových odborníků, se zjišťuje, že ani průběžně prováděné opravy a pravidelná stavební údržba nezabrání tomu, aby nedocházelo k stálému chátrání a dožívání původních stavebních konstrukcí vystavených přímému účinku povětrnosti. To se ve zvýšené míře projevuje na chebské falce, která byla postavena okolo roku 1200. Kamenné zdivo a architektonické články tohoto ojedinělého komplexu, byly a jsou mnoho let vystaveny přímému působení povětrnostních vlivů natolik, že ani citlivá konzervace nezabrání postupnému nahrazování původních intaktních konstrukčních prvků novými.

 

Texty

 
 

Vystyd 1999

Rekonstrukce ZÁCHRANNÁ REKONSTRUKCE CHEBSKÉ FALCE. Na chebském hradě se v posledních několika letech provádí rozsáhlejší opravné práce zasahující namnoze stavební podstatu původních konstrukcí. Tím je usnadněno provádění souběžných průzkumných prací a umožněno hodnocení vlivu údržbových prací na vlastní konstrukce památkových objektů. Vyhodnocením tohoto stavebního a historického průzkumu a průběhu vlastních oprav, přestože jsou prováděny pod zvýšeným dohledem památkových odborníků se zjišťuje, že ani průběžně prováděné opravy a pravidelná stavební údržba nezabrání tomu, aby nedocházelo k stálému chátrání a dožívání původních stavebních konstrukcí vystavených přímému účinku povětrnosti. To se ve zvýšené míře projevuje na chebské falce, která byla postavena okolo roku 1200. Kamenné zdivo a architektonické články tohoto ojedinělého komplexu, byly a jsou mnoho let vystaveny přímému působení povětrnostních vlivů natolik, že ani citlivá konzervace nezabrání postupnému nahrazování původních intaktních konstrukčních prvků novými. A protože se tyto opravy neobešly mnohdy bez "tvůrčích" zásahů, mění se pomalu ale jistě historické a památkové původní hodnoty v romantickou repliku původní památky. Z chebské falce jsou nejvíce ohroženy zbytky štaufského paláce. Z něho se až pod původní střechu zachovala skoro kompletní kamenná obvodová zeď s částečně původními románskými sdruženými okny v severním a východním průčelí. Zdá se, že bez účinné ochrany původního zdiva před přímými povětrnostními vlivy nebude možné tento objekt v jeho intaktní a památkově cenné podobě zachránit. S ohledem na stáří paláce a dobu po kterou do konstrukcí pršel v posledních desetiletích kyselý déšť smývající veškeré původní tvarosloví architektonických článků, a vymýval pojiva a podmáčel základové konstrukce i neodborně i poloodborně zasahoval člověk, bude k záchraně nutné zvážit možnost a formu obnovy zastřešení celého paláce. Bohužel ani hranolová černá věž, která své tvarosloví odvozuje z antických památek starověku a raného středověku v Itálii nevyhnula se nemilosrdnému zubu času. Nesprávně navrženým a provedeným zastřešením docházelo po mnoho let k zatékání a tím k narušení koruny zdiva i poškození obvodového zdiva věže. Velmi problematické je i porušení základové spáry hradebního zdiva a zatékání do kasemat, způsobené dlouhodobým ponecháním přerostlé zeleně jejíž kořeny narušily izolační vrstvy nad klenbami stropů. Opravy a záchranná rekonstrukce těchto závad není možné nadále provádět po malých krocích, kdy se po odstranění jedné závady objeví minimálně dvě další a pod pragmatickým heslem "zachraňme aspoň to nejnutnější" může docházet ke kompromisům, které ve svém součtu značně devastují památkovou hodnotu stavby. Stav hradního areálu je nyní v takovém stavu, že bez rozsáhlé záchranné obnovy bude sice v budoucnosti stát nadále chebský hrad, ale bude to v podstatě maketa původního stavu, upravená dle romantických představ opravujících a z převážně nového materiálu, kterým se postupně nahradí původní historicky a památkově cenné architektonické dílo. Zachránit palác a věž nelze bez obnovy úplného zastřešení obou objektů, které jediné je schopno uchránit historické konstrukce před další destrukcí způsobovanou povětrností. Nabízí se několik způsobů jakou formou k takovéto opravě přistoupit. Hrad po dobu devíti set let své existence prodělával značnou změnu vnější i vnitřní podoby a proto je i mnoho možných způsobů jeho záchranné obnovy. Základní rozhodnutí o vlastním způsobu opravy a revitalizace areálu je možno však rozhodnout až na základě hluboké analýzy a pouze s ohledem na význam a místo této památky pro české a středoevropské dějiny. Máme-li se vyvarovat chyb minulosti je třeba najít památkově nejcitlivější cestu rekonstrukce historické substance areálu. Současně je nutné revitalizovat vlastní náplň a umožnit vhodné využívání celého areálu pro současné i budoucí potřeby. V době svého vzniku se v souvislosti s častými návštěvami středoevropských panovníků stala falc politickou, společenskou a kulturní základnou spojující germánské a slovanské etnikum střední Evropy. Nyní by se mohla stát důstojným místem setkávání špiček středoevropské politické a kulturní veřejnosti a napomoci tak vzájemnému poznávání kultur na obou stranách společné hranice. Přestože v průběhu skoro devíti set let své existence prodělal hrad v Chebu několik významných změn je současná podoba jeho historického jádra nejblíže stavu v době jeho největšího rozkvětu za vlády Štaufů (několik desetiletí okolo roku 1200). Stavební podstata objektů původní falce, tzn. palác, patrová kaple a hranolová věž, zůstala zachována přestože jednotlivé objekty byly v minulosti mnohokrát válkou i časem pobořeny a dostavovány nástavbami, vestavbami a přístavbami. Vnější výraz hradu však výrazně ovlivňují i barokní hradby s kasematy v jižním průčelí pod věží a s nárožními bastiony, postavené v souvislosti s přeměnou města na barokní vojenskou pevnost a hrad na citadelu, v letech 1655 až 1742. Z ostatních údobí dějin hradu se zachovalo jen velmi málo hmotných památek a jejich fragmentů. Zůstal však bohatý ikonografický materiál zobrazující chebský hrad z různých pohledů a úhlů v idealizované, romantický viděné i víceméně realistické podobě. První se zachovalých pohledů je již z roku 1546. Cenné pro hledání obrazu hradu jsou i plány pořízené koncem 17. století jako součást inventarizace celého areálu v souvislosti s úpravami falce v rámci výstavby barokního opevnění města. Obnova zastřešení nejvýznačnějších objektů areálu dá chebskému hradu pro současníka novou tvář. Ta může mít však několik podob. Může se hledat v minulosti ta tvář hradu, která je historicky doložitelná a snažit se ji obnovit v podobě, která se jeví jako nejpůvodnější. K tomu by nejlépe sloužily jako podklad právě kresby z inventarizace a pohledy na hrad z doby před stržením nástaveb paláce. Může se pietně očistit konstrukce nejcennějšího z historicky doložitelných období (štaufské období) a historicky nezachované nebo pozdější konstrukce a prvky puristicky odstranit a scházející doplnit novými odvozenými z obdobných staveb v Evropě. Můžeme také moderními prostředky provést zastřešení a ukončení původních objektů a dokompletovat historický areál konstrukcemi a objekty se soudobým architektonickým tvaroslovím. A v neposlední řadě můžeme kombinovat tyto jednotlivé a další fiktivní obrazy hradu navzájem. Součástí jekéko-li z těchto variant by však mělo být odstranění násypů v západní části areálu, kam byly vyváženy po mnoho let městské odpadky a které vhodně sloužily jako hlediště přírodního divadla a později kina a mírových slavností. Spojení tohoto úkolu s důkladným archeologickým průzkumem pomůže odhalit základy tušených původních staveb na jejichž místě by mohly vyrůst objekty zajišťující funkční využitelnost areálu (správa, ostraha, sociální zařízení a pod). Chebský hrad je zařazen do seznamu památkových objektů pod registračním číslem 3626. Stanovit památkovou směrnici, která se stane základem pro zpracování projektu a vlastní rekonstrukce budou muset příslušné orgány zodpovědné za památkovou péči v České republice. Jedním ze závažných podkladů pro stanovení památkové směrnice opravy je vědecké sympozium, které rozhodlo pořádat Město Cheb společně s Památkovým ústavem v Plzni, Okresním archivem v Chebu a Okresním muzeem v Chebu v říjnu roku 2000. K účasti budou vyzváni předních čeští, němečtí a středoevropští odborníci. Jeho hlavní náplní by mělo být zhodnocení stávající ho stavu areálu a historických a archeologických průzkumů a posouzení možností záchranné rekonstrukce s doporučením nejvhodnější varianty řešení.

Vystyd 1999

 
 

Šebesta 1999

Rekonstrukční, záchranné, konzervační, výzkumné a jiné stavební práce na chebském hradě do roku 1999.

1655-1673 - přestavba hradu na barokní citadelu 1715 - zbudování kanálu pod prachárnou v JV bastionu 1736 - 20. 10. bouřka odnesla střechu kaple 1740 - stržení střechy paláce a hrázděného patra 1753 - postavena prkenná střecha na kapli 1762 - vichřice opět odnesla střechu kaple 1774 - náhrada stanové střechy na Černé věži kamenným nástavcem, probourání vstupu v přízemí, zasypání strojovny padacího mostu, 1786 - navážení hlíny do západní části nádvoří 1809 - zavezení rozpadlého Kuchlhausu 1812 - plán přenesení hradní kaple do Františkových Lázní 1818 - nová střecha na kapli, 1818 - 1829 pravděpodobně doplnění některých stavebních článků, nové dvojramenné schodiště u vchodu, zazdění hlavního vchodu do horní kaple a zvednutí podlahy v lodi dolní kaple 1856 - položení nové keramické dlažby v horní kapli (Kunst, S. 62, pozn. 123) 1870 ? - konzervace obvodového zdiva paláce a koruny hradebních zdí, přistavěno schodiště nad pokladnu 1911 - 1. archeologický výzkum: nález slovanského pohřebiště, odkrytí kruhových zásobníků v západní části paláce, nález základu hradební zdi předštaufského hradu 1932-33 - Odkrytí základů Kuchlhausu, nález a odkrytí základů dvou válcových věží předštaufského hradu, objevení příkopu mezi pohřebištěm a předštaufským hradem, 1934 - Úpravy terénu na přírodní amfiteátr, - dřevěná lávka na půdě kaple, - betonová rovná podlaha na Černé věži, betonový chrlič nad kasematy, stejné chrliče na venkovních hradbách a do paláce 1951 - postavena promítací kabina letního kina 1973 - nová šindelová střecha na JV bastionu, výměna šindele na kapli 1974 - nová mříž u spojovacího otvoru v kapli (p. Baloun z Teplic) - zvětšení pódia o 2m a vyasfaltování plochy pro majoretky - odstranění veškeré náletové vegetace z hradeb 1975 - obezdívání barokní hradby kolem hlavní brány ostře pálenými cihlami ze Stoda, ale dutými 1982 - kanál od záchodů u kasemat skrz Výpadní branku do Dobrovského ulice, toutéž cestou přívod vody - v JV bastionu v tehdejší truhlárně a v pokladně zavedeno etážové topení 1983 - výměna dřevěného mostu za železnou konstrukci, postavení betonových pilířů pro její ukotvení - vodovodní přípojka dvorkem u kasemat a průjezdem do kastelárny - propadla klenba sklípku u vstupu do paláce, jeho zasypání - elektrická přípojka po mostě skrz průjezd do rozvaděče na konci průjezdu, přípojka do promítací kabiny - archeologický výzkum v kasematech 3, položení nové keramické podlahy 1984/5 - archeologický výzkum v JV bastionu, odkrytí středověkého kanálu, vyvedení ven a napojení do městské kanalizace v ulici Pod hradem, uvnitř hradu do něj napojeno odvodnění před vchodem do výstavní místnosti. 1986 - stavební úpravy JV bastionu: zvětšeno J okno (objeveno barokní bezpečnostní větrání), obezděny čelní stěny cihlami, zbořen komín, položena kamenná podlaha, otevření archeologické expozice - položení nové kamenné dlažby před kaplí a vytvoření kamenného schodiště do paláce 1986/7 - zboření recentního schodiště na střechu pokladny, - výkop kanalizace od průjezdu podél S zdi pokladny, její napojení pod nově zřízenými záchody v uličce mezi pokladnou a JV bastionem na kanál do ulice Pod hradem - nová elektrická přípojka z průjezdu do JV bastionu, zde nový rozvaděč - nová elektrická přípojka z průjezdu do první místnosti kasemat, zde nový rozvaděč - odstraněny staré suché záchody ve dvorku u kasemat - položena nová izolační vrstva nad kasematy - archeologický výzkum pokladny a zázemí - rekonstrukce pokladny: osekání omítky a nové omítnutí, postavení provizorního dřevěného přístřešku nad pokladnou, položení kamenné podlahy, nový prodejní pult, vybudování toalety v zázemí 1989 - v pokladně postavena keramická kamna z vyhořelé Rychty - odstraněn provizorní dřevěný přístřešek nad pokladnou 1992 - archeologický výzkum ve V části paláce, položení drenáže u S a V stěny, vyvedena na parkán v hl. 4m. - poslední dvě místnosti kasemat odděleny a pronajaty p. Schulzovi; zřízena kavárna Barbarossa 1993 - archeologický výzkum v nádvoří a mezi kaplí a palácem, kde položena drenáž - zastaven provoz letního kina - oprava střechy nad kasematy - oprava rovné střechy na Černé věži - oprava vypadlého římsového kamene nad Výpadní brankou 1994 - zavřena kavárna Barbarossa - generální oprava mostu; výměna dřevěného obložení, zpevnění středního pilíře - výměna etážového topení za elektrické přímotopy - archeologický výzkum plochy před palácem 1995 - zdvojena drenáž podél S zdi kaple, prodloužena podle Z zdi kaple. - rekonstrukce prostřeních 2 síní kasemat, restaurována kachlová Chebská kamna W. Russe, otevřena výstava Chebské kamnářství. - nové osvětlení dolní kaple a výstavy kamnářství v kasematech - rozmístění a instalace restaurovaných kamenných plastik z muzejní sbírky na tarasní zdi u JV bastionu 1996 - zahájena oprava vstupního portálu - likvidace promítací kabiny letního kina 1997 - odtěžení a odvoz navážky mezi kaplí a JV bastionem (současně archeologický výzkum), rozmístění slovanských náhrobních kamenů před kaplí a přemístění kamenných barokních plastik k hradbě u Kuchlhausu, zbořena zeď u JV bastionu - odtěžení části klenebního zásypu nad průjezdem a pokladnou, postavení nového dřevěného provizorního přístřešku. - nový archeologický výzkum v paláci (střední příčka, vchod, Z kruh. spižírna) - vyklizen zasypaný sklípek u vstupu do paláce, archeologicky prozkoumán, rekonstruována klenba - vykopána odvodňovací kanalizace od SV rohu kaple do paláce a opěrným pilířem ven - rekonstrukce opěrných pilířů paláce 1998 - dokončena rekonstrukce portálu hlavní brány - archeologický výzkum uvnitř kaple (v S sakristii základ starší stavby) - osazení nových mřížových dveří u sakristií a schodů na půdu - zpevňování V hradby - vykopání šachet a podbetonování V rohů kaple proti dalšímu sesedání - vykopán (archeologicky) kanál v délce 40m Z-V podél J průčelí kaple od Kuchlhausu k V hradbě. Šachty a S-J přípojku od průjezdu ke kapli kopala fa. Stavitelství bez ohlášení. Za kaplí vyzvednut z hl. údajně 2,5m žulový překlad románského okna (přestěhován v březnu 1999 před vchod do arch. expozice, v červenci dovnitř). 1999 - upraven terén kolem celé kaple (Pozemní stavby Cheb), srovnáno a vydlážděno nádvoří, postavena v náznaku předštaufská hradba, zřízeno osvětlení nádvoří a kaple zvenčí, pokácené dva stromy: jasan Z od kaple a dub u paláce - archeologický výzkum: 1) u Z stěny kaple 5 hrobů, 3 náhrobní kameny, objeven základ předsíně paláce 2) rampa do paláce: okraj pohřebiště s 8 hroby (korály), středověká dlažba 3) před palácem: sklep č. 2, základ palácové předsíně 4) nádvoří: základ předštaufské hradby a neznámého objektu Z od ní 5) dvůr u kasemat: šikmá barokní dlažba, pod ní základ předštaufské J věže, v jejím vnitřním prostoru slovanská zemnice.

Šebesta 1999

 

Provozní doba

Období Dny Čas
1.1. - 28.8. sobota - neděle 10:00 - 15:00
1.3. - 31.3. sobota - neděle 10:00 - 17:00
1.4. - 31.5 úterý - neděle 10:00 - 17:00
1.6. - 30.6. úterý - neděle 10:00 - 18:00
1.7. - 31.8. pondělí - neděle 10:00 - 18:00
1.9. - 31.10. úterý - neděle 10:00 - 17:00
1.11 - 31.12. sobota - neděle 10:00 - 15:00

 

Vstupné

Vstupné Cena
Dospělí 60 Kč
Děti do 6 let, ZTP/P zdarma
Děti 6 - 15, studenti, důchodci 30 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 140 Kč
Příplatek za průvodce 20 Kč/osoba

 

Kontaktní údaje

Adresa: Dobrovského 21

Telefon: +420 602 169 298

E-mail: kastelan@hrad-cheb.cz

Web: www.hrad-cheb.cz

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Hrad-Cheb/310650255669207

 

Obrázky

Návrh rekonstrukce. Vystyd 1999

Návrh rekonstrukce. Vystyd 1999

Návrh rekonstrukce. Varianta A. Vystyd 1999

Návrh rekonstrukce. Varianta A. Vystyd 1999

Rekonstrukce vohburského hradu. Schürer 1934

Rekonstrukce vohburského hradu. Schürer 1934

 
Rekonstrukce štaufského hradu. Schürer 1934

Rekonstrukce štaufského hradu. Schürer 1934

Rekonstrukce hradu kolem roku 1500. Schürer 1934

Rekonstrukce hradu kolem roku 1500. Schürer 1934

Rekonstrukce podoby hradu v roce 1634. R. Schindelbuch 1924

Rekonstrukce podoby hradu v roce 1634. R. Schindelbuch 1924

 
Rekonstrukce podoby hradu v roce 1634. Valdštejnské hry 1908

Rekonstrukce podoby hradu v roce 1634. Valdštejnské hry 1908

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

 
Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

 
Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

 
Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

Rekonstrukce hradu 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.