přeskočit k navigaci »

Dům Gabler

Počet zobrazení: 9744

Kategorie: Domy na náměstí

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6

 
 
 

Gablerův dům

Dům patří svou bohatě členěnou a zdobenou rokokovou fasádou k nejhodnotnějším výsledkům pozdně barokní přestavby v 18. století. V jádru pozdně gotický dům, který v roce 1657 získali jezuité a kteří jej chtěli přestavět se sousedními domy na budovu koleje.  K této stavbě nakonec nedošlo  a z výzdoby domu zůstal zachován pouze reliéf nad vstupním portálem s postavou Panny Marie a nápisem, který jako chronogram udává letopočet 1662. Rokoková fasáda z poloviny 18. století pak vytvořila dnešní jemnou výzdobu z rokajových ornamentů s alegoriemi čtyř ročních období. V interiéru prvního patra byly odkryty rokokové malby, ve druhém patře fragment pozdně gotické fresky. Koncem 18. a počátkem 19. století byl dům majetkem magistrátního rady Antona Gablera a díky jeho bohaté knihovně a rozsáhlé sbírce hudebnin se stal kulturním salónem města.

(bh)

 

Texty

 
 

Siegl 1931

Majitelé č.p. 507, náměstí 6 (Gablerův dům, Marie Breisky)

1516-1549 Michael Brunner, purkmistr, + 17. 11. 1549

1550-1569 Jeho vdova

1570-1602 Bernhard (I.) Brunner

1602-1603 Jeho dědici

1604-1609 Bernhard (II.) Brunner

1610-1616 Jeho syn Clemens Brunner

1617-1624 Jeho dědici. Ti přenechali dům 17. 3. 1624 následujícímu

1624-1640 Johann Christoph Thanner

1641-1656 Jeho dědici

1657-1696 Patres socictatis Jesu*, ti prodali dům 1. 9. 1696 následujícímu

1696-1725 Georg Anton Scholz

1726-1730 Jeho dědici

1731-1742 Johann Thomas Scholz

1742 Jeho vdova

1743-1757 Její dědici

1758 Josef Scholz, radní

*Tito opatřili dům nad vchodem štukovým reliéfem Madona s dítětem a nápisem: POTENS VIRGO CARENS LABE - AEDIS HVIVS CVRAM HABE (Mocná panno, neposkvrněná pečuj o tento dům / vezmi tento dům do své ochrany/)

(Siegl 1931/68)

 
 

Peťas 1966

Výstavba měšťanských domů v 2. polovině 14. století nebyla tak intenzívní, jako tomu bylo ve všech královských městech v Čechách a zejména v Praze, protože v Chebu byla hustota středověké zástavby tak velká, že např. v historickém jádru bylo v té době již asi 720 domů. Velký počet domů zřejmě na skromné ploše nesl sebou také sníženou možnost větší kamenné zástavby. Teprve na sklonku 14. století zaznamenáváme větší stavební činnost na dolní části náměstí. Začínají se stavět rozlehlé patricijské domy... Vedlejší dům čp. 507, zvaný Gablerovský, má gotické jádro, v přední části domu dvě za sebou ležící komory, mezi nimi schodiště s gotickým sedlovým portálem vedoucím do dolního mázhauzu, barokně přestavěného. Dlouhé dvorní křídlo si zachovalo v pěti místnostech dva sedlové gotické portály. V přestavěných patrech zůstala gotická okna obrácená do dvora....Všechny tři domy mají zachována gotická jádra, jejich vnitřní prostor byl uspořádán kolem mázhauzu, výše domu dosahovala tří pater vpředu i ve dvorních křídlech. Z rekonstrukce gotického stavu je zřejmé, že domy rozsahem parcel a vnitřním uspořádáním patřily do oblasti podunajské.

(Peťas 1966,32)

 
 

Kunst 1992

Č.p. 507, Gablerův dům

V jádru pozdně gotický. Podle chronogramu nad portálem z roku 1773 přestavěn v rokokovém slohu, pravděpodobně pražskými umělci. Pětiosé průčelí rozděleno osově souměrně na rustikované snížené přízemí s výčnělky pilířů a dvě horní patra spojená kolosálními pilastry. Toskánské sloupy s kompozitními hlavicemi zakončuje v tloušce sloupu výřez architrávu s triglyfy, které jako klasicistický motiv citují řeckou antiku. Okenní pole nad a pod okny zdobena bohatou rokajovou ornamentikou, piano nobile obohaceno obraznými alegoriemi čtyř ročních období. O něco širší prostřední pole je tvořeno vysazením soklové římsy jednotně od portálu až ke korunové římse a je tak zvlášť zdůrazněno. Nad portálem reliéf Madony s chronogramem, nad prostředním oknem holubice Sv. Ducha. Vstupní dveře s pěknými barokními mřížemi z kovaného železa. Gotická průchozí hala se dvěma gotickými sedlovými portály na levé straně a raně barokním kamenným pažením s postranními střapci.

V prvním patře byla kdysi gotická síň roku 1773 rozdělena na tři místnosti s volnou rokokovou ornamentikou a iluzivní malbou, v jedné z nich se otevírala arkáda do lůžkového přístěnku. Tato komnata na spaní se nedochovala. Ze zbylých dvou místností je jedna jako salón obzvláště bohatě vyzdobena půlkruhovým výklenkem pro kamna v rohu, třemi oválnými olejomalbami jako supraportami, které jako medailony drží na závěsech štukoví andělé, alegorickými kresbami rudkou na okenních ostěních, žánrovými alegoriemi čtvera ročních období v rozích, orámovanými obsahově souvisejícími štukaturami, jednobarevnými chinoiseriemi na obloženích, velkou alegorickou nástropní malbou a dekorativní malbou  stěn velkorysými květinovými motivy, do kterých je vždy vespod zahrnuta antická hlava. Pěkný šestiramenný barokní svícen. Obzvláště kvalitní štukatury se stylovým propojením na Libou.

Na prvním odpočívadle schodiště, které dále pokračuje do druhého patra, se ještě nachází gotický sedlový portál, který dříve vedl do nedochovaného příčného křídla. Ve druhém patře se ještě dochovala místnost s relativně dobře zachovalou pozdně gotickou nástěnnou freskou, která se rozprostírá po celé severní stěně a jen v horní části je seříznuta níže položeným stropem. Představuje hon na koních s tenaty. Malba se v pravé části zvětšuje a původně pravděpodobně tvořila rám dveří. Fragment fresky se dochoval také na okenní straně (přibližně 1480-1490). Při posledním resturátorském zásahu  v roce 1950 zde byly odstraněny gotické hrázděné vnitřní zdi a dřevěná sedlová pažení, rovněž gotické dvorní křídlo s valenou klenbou a sedlovými portály. Gablerův dům s jemným rokokovým průčelím, které již obsahově a formálně dýchá duchem klasicismu, lze považovat za dům, udávající směr pro chebský měšťanský dům konce 18. století. Směrem do dvora se na strmé střeše nachází vikýř k vytahování zboží.

(Kunst 1992,600)

 
 

Katalog 1994

Gablerův dům

Charakteristické pro barokní měšťanský dům v Chebu jsou většinou široké založení, ozdobné, do řad srovnané střešní vikýře, velká, se zdí lícující okna otevírající se ven a vertikální členění fasád velkými pilastry nebo ornamentálním propojením oken navzájem. Přízemí je většinou od dalších podlaží odděleno římsou. S pronikáním rokoka se pojetí oken, štítů a říms stalo v projevu živějším, štuková ornamentika rozehranější a častěji se objevují figurální motivy. Nejkrásnějším příkladem zjemnění a graciéznosti, které na chebských fasádách vyčarovalo z Bavorska pronikající rokoko, je Gablerův dům v dolní části hlavního náměstí. Členění fasády je obvyklé: přízemí s rustikou je od dalších podlaží, spřažených mohutnými pilastry, odděleno. Střední osa je zdůrazněna štukovým mariánským reliefem vloženým nad portál, takže přerušuje horizontálně probíhající římsu. Ornament je tu plastičtější, rostlinný a figurální, táhnoucí se po stranách oken dolů a pokrývající jejich poprsně. Rokajové tvary rámují reliéf s poprsím madony s dítětem a alegorie čtyř ročních dob. Triglyfy pod korunní římsou ohlašují přicházející klasicismus. Ve vnitřním prostoru je ornamentika ještě volnější než na fasádě. Iluzivní malířská výzdoba stěn a štukatura jsou navzájem organicky prokomponovány a ve své funkci zaplňovat a ohraničovat se navzájem prostupují.

(Katalog 1994,96-7)

 

 

 

Veřejnosti přístupné pouze v rámci provozu zde sídlících podniků.

 

Kontaktní údaje

Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6

 

Obrázky

Dům Gabler v roce 1900

Dům Gabler v roce 1900

Dům Gabler, kolem roku 1940

Dům Gabler, kolem roku 1940

Dům Gabler v roce 1946

Dům Gabler v roce 1946

 
Dům Gabler v roce 1956

Dům Gabler v roce 1956

Dům Gabler v roce 1958

Dům Gabler v roce 1958

Dům Gabler v roce 1962

Dům Gabler v roce 1962

 
Dům Gabler, fasáda 1979

Dům Gabler, fasáda 1979

Dům Gabler v roce 1998

Dům Gabler v roce 1998

Dům Gabler. Portál kolem roku 1920

Dům Gabler. Portál kolem roku 1920

 
Dům Gabler. Portál v roce 1951

Dům Gabler. Portál v roce 1951

Dům Gabler. Portál v roce 1998

Dům Gabler. Portál v roce 1998

Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

 
Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

 
Dům Gabler 2013

Dům Gabler 2013

 

 
Encyklopedie Cheb

Encyklopedie města Chebu
Přehled 200 nejvýznamnějších památek v Chebu.